Triển khai Luật Lý lịch tư pháp: Áp dụng trực tiếp luật, nếu luật quy định cụ thể
22:16' 7/7/2010
Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2010. Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP.

Hiện, Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ dự thảo Đề án “Thành lập Trung tâm LLTP quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP” đồng thời chủ trì, phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin LLTP.

Trong khi chờ các văn bản hướng dẫn, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1959/BTP-HCTP hướng dẫn một số nội dung để triển khai thực hiện Luật LLTP. Theo đó, những vấn đề đã được Luật LLTP quy định rõ, không giao Chính phủ quy định chi tiết thì áp dụng trực tiếp các quy định của Luật. Từ ngày 1-7- 2010, các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin LLTP cho Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định của Luật LLTP. Trường hợp Luật LLTP quy định thông tin được gửi cho Trung tâm LLTP quốc gia, thì các cơ quan, tổ chức gửi cho Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp).

Việc phối hợp cung cấp thông tin LLTP có trước ngày Luật LLTP có hiệu lực để cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật LLTP và các biểu mẫu LLTP được tiếp tục áp dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA cho đến khi Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực pháp luật. Riêng việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan, tiếp tục được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 68/CP-VX ngày 17-10-2000 của Văn phòng Chính phủ cho đến khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực pháp luật.

Phương Thảo
Nguồn: Báo Pháp luật và xã hội điện tử
Các tin tiếp
Các tin trước